Condicions de compra, garantia, devolucions i reemborsaments

1. Tarifes de preus

Els preus publicats no inclouen IVA i podran ser modificats sense avís previ. El preu correspon únicament al material especificat, no incloent-hi les despeses de transport, embalatge o assegurança, que seran facturades a part.

El material facturat serà propietat de Grup SATI fins que no s’hagi totalitzat el pagament de les factures corresponents.

 

2. Comandes

Les comandes dels productes  els preus dels quals estiguin publicats es podran tramitar des de la pròpia pàgina web. Els productes sense preu s’hauran de tramitar per correu electrònic, indicant les dades fiscals, així com la descripció dels productes, quantitat, preu, forma de pagament, forma d’enviament i lloc de lliurament.

 

3. Ports

El client pot optar per les opcions següents:

Ports Deguts per la companyia que Grup SATI estipuli en el moment de la realització de la comanda.

Ports Pagats per aquesta companyia. En aquest cas, es carregarà en factura.

Ports Deguts per l’agència de transport que determini el client, notificant-se sempre mitjançant correu electrònic al comercial corresponent.

Per als lliuraments a Canàries, Ceuta, Melilla o Estranger els ports sempre seran Deguts.


4. Garanties

El termini de garantia comença a partir de la data d‟emissió de factura de Grup SATI i cobreix únicament defectes de fabricació. La garantia l’obté el titular de la factura de compra, i no pot ser transferida a un altre titular ni ampliada per substitució d’un component en una reparació o canvi.

Grup SATI no es responsabilitza de qualsevol dany, pèrdua o deteriorament que puguin patir els articles durant el transport.

La pèrdua o deteriorament durant el transport per agència no és responsabilitat de Grup SATI. Qualsevol problema detectat a causa del transport haurà de ser especificat a la part de l’agència en el moment de rebre el paquet. Grup SATI no es farà càrrec de qualsevol pèrdua o dany si aquest no s’especifica al part de l’agència en el moment de rebre la mercaderia.

* Grup SATI no es responsabilitza de la modificació dels terminis de garantia efectuats pels diferents fabricants. Consulteu, abans d’adquirir el producte, a la web del fabricant i/o amb el nostre equip comercial les dades de garantia que necessiteu.

En els productes que són capçals, bateries, fonts d’alimentació i cables, s’oferirà o no garantia segons el fabricant.

* No s’admetran devolucions en els recanvis i consumibles una vegada venuts ni s’acceptaran modificacions a les comandes d’aquestes una vegada gestionades.

En tots aquests casos el material perdrà la garantia de Grup SATI:

– Deteriorament, eliminació o ocultació per part del CLIENT de l’etiqueta identificativa del fabricant de tots els productes (inclosos els que formen part d’un equip o terminal) fabricats o distribuïts per Grup SATI.

– Incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del CLIENT d’un terminal equip, perifèric o component.

– Incorrecta reparació, modificació o ampliació per part del CLIENT d’un terminal equip, perifèric o component.

– Detecció dús de consumibles no originals.

– L’alteració dels precintes, esborrament o manipulació dels números de sèrie així com una manipulació indeguda o realitzada per personal no autoritzat implicarà automàticament la pèrdua total de la garantia.

Grup SATI no prestarà el servei de garantia del S.T.R. mentre es produeixin les situacions següents:

– Incorrecta configuració programari/hardware, per part del CLIENT, d’un equip, terminal, perifèric o component.

– Incorrecta configuració programari/hardware o avaria en un terminal provocada per un component no subministrat per ELSI i incorporat pel CLIENT.

– Infecció de virus informàtics, per part del CLIENT.

Si es produeix qualsevol daquestes situacions, es cobrarà l’import de diagnòstic de lavaria i no es prestarà el servei de garantia. Si el CLIENT vol que s’efectuï la reparació haurà de pagar aquest servei segons el pressupost.


5. Reparacions

Tot article avariat enviat al SAT de Grup SATI, estigui o no dins del seu període de garantia, haurà d’indicar clarament un número de RMA (tant a l’embalatge com a l’albarà) que el client haurà de sol·licitar a través de correu electrònic (una sol·licitud per cada producte).

Un cop Grup SATI recepcioni la mercaderia, en un breu termini, s’enviarà pressupost detallat de reparació i en el cas d’acceptació del mateix es repararà l’equip i es procedirà al seu posterior enviament a ports deguts al client o bé carregant els ports a la factura del client.

La no acceptació dun pressupost comporta unes despeses, en concepte de testeig de lequip i treball administratiu, per cada equip el càrrec ascendeix càrrec de 50€ més IVA.

Un cop notificada al client la resolució de l’RMA, mitjançant enviament de pressupost o notificació de reparació realitzada, el client disposa de 30 dies naturals per acceptar-lo, abonament en cas necessari i recollida o autorització d’enviament del producte.


6. Devolucions

No s’acceptaran devolucions de material transcorreguts més de 15 dies naturals des de la data de facturació. Cal notificar la devolució per mail o sol·licitar el canvi del material o motiu de devolució. Després de l’acceptació de la devolució esmentada s’haurà de tramitar un número de RMA per a la devolució.

En cas de devolució de material, recordeu que el producte ha de venir intacte, en el seu embalatge original, embolicat per no danyar el cartonatge original de fàbrica, conservant tots els seus manuals, embolcalls i precintes originals si no, podrà rebutjar-se aquesta devolució.

En cas de rebre el material en diferents condicions a les descrites al paràgraf anterior, Grup SATI podrà no admetre com a devolució aquesta mercaderia.

S’ha d’enviar amb tots els accessoris interns (cables, manuals, CD, bosses…), i en perfectes condicions de neteja i funcionament.

Grup SATI es reserva el dret de facturar els productes que faltin o estiguin en males condicions. Al paquet s’inclourà una còpia d’albarà o factura del material, així com còpia del mail o fax enviat a Grup SATI sol·licitant el canvi o la devolució.

No s’acceptaran devolucions de material usat, incomplet, o que no estigui en perfectes condicions i en el seu embalatge original. L’enviament a Grup SATI de la devolució es farà a ports pagats.


7. Responsabilitat de dades en el procés de reparació

Els productes o equips enviats a Grup SATI hauran de comptar per part del CLIENT amb una còpia de seguretat de la configuració i les dades que allotgi el producte o equips enviats a Grup SATI.

La pèrdua de dades o configuracions dels equips com a conseqüència de la reparació dels equips en cap cas no seran responsabilitat de Grup SATI.

En cas d’incórrer en danys directes o indirectes o en possibles pèrdues econòmiques derivades del treball desenvolupat pel nostre servei tècnic, Grup SATI no es responsabilitza en cap circumstància.

Grup SATI garanteix la confidencialitat de totes les dades del CLIENT.

Aquestes condicions de garantia no afecten els drets estatutaris del consumidor, emparats per la seva legislació vigent nacional aplicable, ni els drets del consumidor davant del detallista indicat al seu contracte de compra/venda.

La redacció i durada de períodes de garantia inclosos en aquesta pàgina són oferts de manera merament informativa. Grup SATI es reserva el dret a modificar-lo sense avís previ.

Desplaça cap amunt