Política de privadesa

Grup SATI compleix amb les obligacions imposades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, pel que fa al tractament de dades personals i la resta de legislació que li sigui aplicable, així com la normativa vigent en cada moment que sigui aplicable, garantint l’observança de totes les obligacions i els drets dels afectats quant al tractament de dades personals. Així mateix, donant compliment al que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Grup SATI sol·licitarà a l’usuari consentiment previ per a l’enviament de comunicacions comercials, a cas que aquestes tingueren lloc, observant igualment totes les obligacions i drets dels usuaris.

En virtut de l’anterior, s’informarà els usuaris que vulguin fer ús dels diferents serveis oferts per Grup SATI de la informació corresponent a la identificació del responsable del fitxer, finalitats del tractament de les dades, així com de la possibilitat dexercir els drets daccés, rectificació, cancel· lació i oposició davant del responsable del fitxer, tot això mitjançant la lectura i prèvia acceptació de la política de privadesa de lentitat, quedant degudament informats.

1. Responsable del tractament de dades

S.A.T.I. Serveis Andorrans Tecnològics d’Identificació, S.L.

CIF: L-716175-Z

Avinguda de l’Angonella
Edifici Els Pradassos, bloc 3, 3o, 1a.
Llorts, AD300 – Andorra.

Telèfon: +376 892089

Email: comercial@grupsati


2. Finalitat del tractament de dades

La finalitat principal del tractament de les vostres dades personals es correspon a la possibilitat d’entaular comunicacions amb vosaltres a fi d’atendre la vostra sol·licitud de contacte pels formularis habilitats amb aquesta finalitat, o bé per atendre la relació comercial que sol·liciteu. Les vostres dades personals seran conservades per al seu tractament en els nostres sistemes mentre es mantingui la relació amb la nostra entitat.

Addicionalment, en cas d’haver-ho autoritzat expressament, les vostres dades seran tractades per tal de poder-lo remetre per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, comunicacions comercials informant-vos sobre els diferents productes i/o serveis oferts per Grup SATI.

Podrà revocar els consentiments atorgats a la seva simple sol·licitud adreçant-se a Grup SATI qualsevol de les adreces referenciades al punt 1 de la present clàusula, en què s’indiquen les dades de contacte de l’entitat.


3. Legitimació per al tractament de les vostres dades

El tractament de les vostres dades per a la finalitat principal es troba legitimat en base a la relació contractual establerta entre les parts, i per a la finalitat addicional, en el consentiment per vostè prestat utilitzant els formularis de contacte destinats a tal fi per Grup SATI, per a això haurà d’haver-nos proporcionat les dades requerides als camps obligatoris, és a dir, les seves dades identificatives i de contacte, sense les quals no podrem gestionar la seva petició.

En facilitar-nos les seves dades, declara que vostè n’és titular, que són veraces i es troben totalment actualitzats. Les dades recollides al formulari són adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats del seu tractament, d’acord amb el que indica el punt 2 de la present clàusula. Així mateix, Grup SATI cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat.

En virtut d’això, les dades seran conservades per al tractament en els nostres sistemes mentre es mantingui aquesta relació amb la finalitat indicada o bé per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Un cop cessada l’obligació de conservació, les vostres dades podran ser eliminades de la nostra base de dades o, si escau, anonimitzades.

El tractament de les dades per tal de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de Grup SATI per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent. Les vostres dades es mantindran mentre existeixi la relació comercial, el seu interès i no existeixi revocació per part seva.


4. Destinataris de les vostres dades

Hi pot haver cessions entre les entitats de les quals és titular Grup SATI en nom de l’interès legítim corporatiu, per poder prestar els serveis sol·licitats. No se cediran dades a altres tercers, llevat d’obligació legal. No tindran lloc transferències internacionals de dades, amb l’excepció que Grup SATI pugui contractar els serveis de proveïdors ubicats a tercers països, amb el compliment previ de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privadesa de les dades. Per a més informació sobre les garanties a la privadesa, podeu adreçar-vos a la nostra entitat, a les adreces indicades al punt 1.


5. Drets dels afectats

Després de facilitar-nos les vostres dades personals, us informem dels drets que podreu exercitar davant Grup SATI en les adreces posades a la vostra disposició al punt 1 de la present clàusula, i que us assisteixen:

Té dret a accedir a totes les dades personals que estigui en possessió de Grup SATI, així com sol·licitar-ne la modificació o la supressió.

Podrà sol·licitar-nos que limitem el tractament de les seves dades, cas en què només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals, per la qual cosa Grup SATI deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, en aquest cas us enviarem les dades personals que figurin a les nostres bases de dades per correu electrònic a l’adreça que ens proporcioni en la vostra sol·licitud, en format text, llegible i adaptable a les necessitats de qualsevol altre responsable del tractament, o bé procedirem a la seva transmissió al nou responsable del tractament en el mateix format, a l’adreça de correu electrònic que ens indiqui a la seva sol·licitud.

Teniu dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament de dades automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

També podrà retirar o revocar els consentiments que hagi prestat de manera expressa, indicant-ho a la seva sol·licitud.

Els drets dels afectats, podran exercir directament l’interessat, aportant fotocòpia del DNI o document equivalent, a fi d’acreditar la seva identitat o bé mitjançant representació legal o voluntària, i en aquest cas haurà d’aportar-se a més de fotocòpia del DNI o document equivalent de l’interessat , el document acreditatiu autèntic de la representació del tercer juntament amb la seva fotocòpia del DNI o document equivalent.


6. Reclamacions

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa o el que disposa aquesta clàusula, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), que és l’autoritat de control competent en la protecció de les vostres dades personals, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.

*** Si les consideracions detallades en aquesta Política de Privadesa no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

Les condicions i termes que es recullen en aquesta Política de Privadesa poden variar, per la qual cosa us convidem a que reviseu aquests termes quan visiteu de nou el Portal. Així mateix, aquesta Política de Privadesa s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulin l’accés a continguts i serveis concrets dins del Portal.

L’usuari reconeix i accepta les condicions d’ús del Portal i es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb aquest. Així mateix, a fer un ús adequat dels serveis i continguts del Portal ia no fer-los servir per realitzar activitats constitutives de delicte o il·lícites.

Grup SATI pot utilitzar galetes quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Podeu consultar la nostra política de cookies.

Desplaça cap amunt